×

Na czym polega metoda dochodowa w wycenie przedsiębiorstwa?

100 pytań o fuzje i przejęcia Blackpartners
  • Blackpartners
Udostępnij artykuł:

Metody dochodowe to najpopularniejsza grupa metod wyceny przedsiębiorstw. Pozwalają ustalić wartość firmy na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez ów podmiot. Aby wartość przedsiębiorstwa odzwierciedlała stan na dzień sporządzenia wyceny, strumienie przyszłych przepływów pieniężnych muszą być poddane dyskontowaniu – stąd nazwa metody DCF (Discounted Cash Flows – zdyskontowane przepływy pieniężne).
Wycena kapitałów własnych metodą dochodową może być kalkulowana dwojako:

  • na podstawie wolnych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy (tzw. FCFE),
  • na podstawie wolnych przepływów pieniężnych dla wszystkich dawców kapitału – akcjonariuszy i wierzycieli (tzw. FCFF).

Wartość kapitałów własnych spółki stanowi sumę wolnych przepływów dla akcjonariuszy (FCFE) lub wszystkich dawców kapitału (FCFF) w okresie prognozy, zdyskontowanych na dzień wyceny, zdyskontowanej wartości rezydualnej przepływów po okresie prognozy oraz wartości aktywów nieoperacyjnych, czyli takich, które nie uczestniczą w generowaniu prognozowanych przepływów. Dodatkowo, w przypadku zastosowania metody FCFF, uzyskaną wielkość należy pomniejszyć o wartość rynkową długu netto na dzień wyceny.
Stopa dyskontowa zależy od wyboru metody i może nią być koszt kapitałów własnych lub średni ważony koszt kapitału, kalkulowany na podstawie modelu wyceny aktywów kapitałowych (tzw. CAPM). Model CAPM jest stosowany zazwyczaj gdy istnieje rozwinięty rynek kapitałowy. Koszt kapitału jest wyrażony jako suma stopy zwrotu z inwestycji wolnych od ryzyka oraz premii za ryzyko związanej z inwestycją.
Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową odbywa się więc w następujących etapach:
• Określenie założeń do prognoz finansowych: skompletowanie prognoz finansowych spółki, wyznaczenie wolnych przepływów pieniężnych, kalkulacja kosztu kapitałów własnych, policzenie bieżącej wartości przepływów pieniężnych (dyskontowanie).
• Analiza wrażliwości wyceny: prognozy finansowe umożliwiają identyfikację czynników mających największy wpływ na wartość przedsiębiorstwa, a ich optymalizacja umożliwia wzrost wartości spółki.
• Sporządzenie raportu z wyceny.

Zastosowanie metody DCF umożliwia oszacowanie wartości kapitałów własnych w sposób najbardziej wiarygodny. Zalecane jest jednak zastosowanie co najmniej dwóch metod, aby jak najdokładniej określić rzeczywistą wartość firmy. Ograniczeniami w metodzie dochodowej jest ryzyko błędnej prognozy przyszłych zysków oraz wybór stopy dyskonta.

Dowiedz się więcej o naszej usłudze wyceny firmy.

Udostępnij artykuł:

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami